Jordomsejling
Guides
Kurser / Besøg / Ekskusioner
En utidig uddannelse...?
AIS
Yachtskippereksamen 2009, Skagen
Maritim ordbog på nettet
Y1'tere 2004
Regler for foreningsstandere
Definitioner
Kommunikation
Matematik, formler og programmer
Astronomi
Meteorologisk Leksikon
Sundhedslære
Orkaner og tornadoer
Uddannelser
Edwards side
 
Skibsmeldesystem

IMO’s underkomite NAV afholdt det 56. møde den 26. – 30. juli 2010. På mødet blev et forslag fra Danmark og Sverige om et nyt skibsmeldesystem for Øresund godkendt.

Forslaget skal herefter vedtages i IMO’s søsikkerhedskomité i efteråret 2010. Blandt de væsentligste emner på mødet var:

Rutesystemer og skibsmeldesystemer

Underkomitéen behandlede en række forslag om nye og ændrede rutesystemer samt skibsmeldesystemer.

Norge havde sammen med Danmark og Sverige fremsat forslag om indførelse af en række anbefalede trafiksepareringssystemer langs den norske kyst. Dette forslag blev der opnået enighed om sammen med følgende forslag:

  • Ny dybtvandsrute i Rødehavet.
  • Ændringer af tekstnoter for trafikseparering og dybtvandsrute i Dover Strædet.
  • Ændringer til trafikseparering og farvandsområde, der skal undgås, ud for Island.
  • Farvandsområde, der skal undgås, ud for kysten af Ghana.

Af særlig dansk interesse var vedtagelsen af et forslag, der var fremsat sammen med Sverige, om oprettelse af et obligatorisk skibsmeldesystem, SOUNDREP, der skal overvåge og assistere skibstrafikken i Øresund. Det blev foreslået, at systemet skal træde i kraft den 1. september 2011 og vil skulle dække hele Øresund. Der er i IMO en bekymring for det stigende antal skibsmeldesystemer, der pålægger skibsfarten en række forpligtigelser. Det blev derfor positivt bemærket, at dette system hovedsageligt er baseret på oplysninger fra skibenes automatiske identifikationssystemer (AIS).

  • Endvidere blev der vedtaget ændringer til følgende skibsmeldesystemer: REFREP, Australien, og TRANSREP, Island.

Et forslag om lokal anvendelse af tre grønne signallys for krydsning af rutesystemet i Singapore Strædet førte til væsentlige drøftelser. Regionalt var der støtte hertil, mens der blandt de øvrige lande var en bekymring for, om forslaget var undersøgt tilstrækkeligt. Endvidere blev der stillet spørgsmål ved, om der lokalt kunne indføres et udstyrskrav for tre grønne signallys ved sejlads i et internationalt stræde. Det blev besluttet at vedtage det som en foreløbig anbefalet foranstaltning samt at opfordre forslagsstillerne til at foreslå en ændring af de internationale søvejsregler.

Sikkerhedszoner omkring faste anlæg til havs, boreplatforme, boreskibe mv.

IMO havde arbejdet et stykke tid med et forslag om at udvide sikkerhedszonerne til mere end 500 meter omkring faste anlæg til havs, boreplatforme, boreskibe mv. Forslaget blev imidlertid ikke vedtaget, blandt andet fordi der blev rejst spørgsmål ved, om det var foreneligt med international havret. I stedet vedtog underkomitéen et forslag til et cirkulære om retningslinjer ud fra eksisterende praksis.

Ændring af sommerlastelinjezonen ud for Sydafrika

Underkomitéen var blevet anmodet om en vurdering af at rykke sommerlastelinjezonen sydpå ud for Sydafrika. Herved kunne det undgås, at sommerlastelinjezonens sydlige begrænsning gik midt gennem de eksisterende trafiksepareringssystemer. Efter at have gennemgået supplerende data om vind og bølger for området blev det anbefalet at flytte sommerlastelinjezonen 50 mil sydpå.

E-navigation

Underkomitéen fortsatte det igangværende arbejde med e-navigation. Hensigten med e-navigation er en nytænkning i måden at organisere den moderne navigation og skibsfart på med en plan for implementering i 2012. Som planlagt ville arbejdet blive videreført i en korrespondancegruppe. IMO’s generalsekretær gjorde opmærksom på, at det ikke var hensigten at udvide emnet i forhold til det, der tidligere er vedtaget i den maritime søsikkerhedskomité.

Udsyn fra bro

Med udgangspunkt i et dansk forslag til NAV 54 i 2008 havde Danmark og Marshall Islands sendt et revideret forslag til dette års møde om en ændring af reglerne, således at skibe med dækslast foran styrehuset skulle dokumentere, at kravene til udsyn fra broen var overholdt. Da Norge ved sidste års møde havde stillet et supplerende forslag til regelændringer, blev det besluttet, at de to forslag skulle vurderes nærmere på dette års møde. Selvom der var enighed om forslaget fra Danmark og Marshall Islands, foranledigede det norske forslag en del drøftelser, der betød, at begge forslag skulle behandles i en korrespondancegruppe med henblik på at udarbejde et samlet forslag til en ændring af reglen om udsyn fra bro til næste års møde.

AIS-symboler og -standarder

Japan havde stillet forslag om en række AIS-symboler til brug for visning af afmærkning. Fra dansk side – og med støtte fra flere andre stater – blev det påpeget, at der ikke fandtes nogen generelle retningslinjer for anvendelsen af AIS-systemer for afmærkning. Det blev derfor besluttet, at sådanne generelle retningslinjer skulle drøftes på et senere møde, inden der blev udarbejdet specifikke standarder.

Ændringer af funktionsstandarden for VDR

Arbejdet med at ændre funktionsstandarden for VDR (Voyage Data Recorder) fortsatte med henblik på færdiggørelse i 2011. På mødet blev behovet for en flydekapsel drøftet. Flydekapslen skulle sikre, at instrumentet blev frigjort fra skibet i tilfælde af forlis, og at der dermed kunne fås adgang til de lagrede oplysninger. Danmark havde bidraget til drøftelserne med  en analyse af fordelene ved brug af en flydekapsel sammenholdt med omkostningerne ved at kræve en flydekapsel installeret.

Opdatering af ECDIS og andet NAV-/COM-udstyr

Efter behandling i den tekniske arbejdsgruppe blev der vedtaget to cirkulærer om opdatering af ECDIS-software og en vejledning for opdatering af navigations- og kommunikationsudstyr. 

Læs nyheden og se kontaktinfo på vores hjemmeside: Dansk-svensk skibsmeldesystem i Øresund godkendt i IMO på møde i underkomitéen for sejladssikkerhed (NAV 56)

 

Ny bøje uden for Helsingør
Trafiksepareringsregler
Tjek din selvoppustelige redningsvest
Fyrliste i ny udgave til download
Nye retningslinier for genoplivning til søs
Sejlads med elever
Publikationer fra Farvandsdirektoratet
E-navigation
2010 august
Sound VTS
2010 2, kvartal
15/06 2010
WP 4 e-Navigation
Søsportens Sikkerhedsråd
Begynder
2009 4. kvartal
27/11 2009
01/08 2008
15/07 2009
07/05 2009 Fælles sprog
2009 1. kvartal
20/05 2008
15/01 2008 CE-mærkning
22/11 2007
Top top Copyright. Mogens Exner - 2004