VEDTÆGTER

DANSK YACHSKIPPERFORENING

§1 Foreningens navn og adresse:
Dansk Yachtskipperforening. Hjemmehørende i Randers.

§2 Formål:
– at varetage yachtskipperes interesser.
– at få flest mulige gennem yachtskipperuddannelserne.
– at tilbyde seriøse tilbud til yachtskippere (undervisning og sociale arrangementer).
– at lave arrangementer til yachtskippere (eks: årlig udflugt).
– at opretholde et offentligt organ til orientering af almen karakter.

§3 Medlemmer:
Medlem kan enhver blive, som interesserer sig for foreningens formål og kan godkendes af bestyrelsen.

§4 Kontingent:
Fastsættes af generalforsamlingen.

§5 Bestyrelsen:
Bestyrelses består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig som formand, næstformand, sekretær, kasserer og menigt bestyrelsesmedlem inden for en måned efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Der skrives referat af hver bestyrelsesmøde. Referatet skal godkendes skriftligt af bestyrelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Dagsordener og referater skal gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside
Bestyrelsen bestemmer suverænt årets aktiviteter.

§6 Økonomiske forhold:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingent opkræves i 1. kvartal. Pengebeholdning skal indestå i en bank.

§7 Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes den 2. weekend i juni måned (kan dog rykkes ved varsel senest 3 måneder før).
Dagsorden fremsendes senest 14 dage før.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før.
Foreningen er vært.
Gæster er velkomne, men skal betale egne udgifter.

Dagsorden:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent. (Sekretær er referent)
2.  Formanden fremlægger beretning for indeværenden periode.
3.  Kasserer fremlægger beretning og revideret regnskab. Godkendelse af regnskab.
4.  Behandling af indkomne forslag. 
5.  Fastsættelse af kontingent.
6.  Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. 
7.  Valg af 2 suppleanter.
8.  Valg af revisor.
9.  Eventuelt.

§8 Beslutningsdygtighed:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Generalforsamlingen kan til enhver tid (med simpelt flertal) ændre foreningens vedtægter.
Bestyrelsen kan til en hver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af motiveret dagsorden, og bestyrelsen skal indkalde til dette, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne har anmodet skriftligt om dette.
Skal indkaldes med otte dages varsel og skal finde sted senest 14 dage efter anmodningens fremsendelse.

§9 Afstemning:
Afstemninger afgøres ved simpel flertal. Hvis der er stemmelighed, forkastes forslaget.
Anmodning om skriftlig afstemning skal følges. I tilfælde af, at der er opstillet flere til bestyrelsen end der er brug for, sker afstemning skriftligt.
Afgivelse af stemmeseddel ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§10 Foreningens ophævelse:
Ophævelse kan kun ske, når det vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger.
Ved ophævelse overgår evt. formue til afsluttende arrangement.

Ikrafttrædelse d. 15. juni 2019