Generalforsamling 2023

DYF generalforsamling i Ballen d. 10 – 06 – 2023.

Tilstede 20 deltagere.

1.
Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsen foreslår Kurt Bisgaard som dirigent og Uffe B. Pedersen som protokolfører.

Vedtaget.

2.
Formandens beretning.
Formanden bringer en hilsen fra Søren Bifrost som ikke kunne være tilstede.
Formanden konstatere et rigtig godt fremmøde trods vind og vejr. Generalforsamling og julefrokost i 2022 var velbesøgt. Foreningen har haft store planer, men begrænset aktivitet bl.a. pga. coronaen, og efterlyser samtidig forslag til nye aktiviteter. Tradition med at lave snaps blev en succes og genoptages i år i forbindelse med julefrokost. Sejlads med Mini 12 m. var aflyst, men genoptages i år med sejlads d. 03-09-2023.

Vedtaget.

3.
Forelæggelse af regnskab.
Bilagskontrollant fremlagde regnskab. Der har i 2022 været 36 betalende medlemmer. Der skal forventes kraftig øgede udgifter til bank. ca. 2000 kr. Spørgsmål vedrørende konto blev klarlagt.

Regnskab blev godkendt.

4.
Indkommende forslag.
Til § 5 tilføjes ”Foreningen tegnes af formand og kasserer/bilagskontrollør i forening”

Vedtages enstemmig.

5.
Fastsættelse af kontingent og gæstebidrag.
Formanden redegør for kraftig forhøjelse af kontingent og gæstebidrag. Kontingent forhøjes til 350 kr. og gæstebidrag til 250 kr.

Vedtaget med 19 stemmer for og 1 mod.

6.
Valg til bestyrelsen.
På valg er: Kosta Klasnic, Kai Ivan Jensen, Thomas Mortensen, Uffe Bek Pedersen, David Kismeyer.

Alle fik genvalg. Kai Ivan Jensen ønsker at fratræde ved næste generalforsamling.

7.
Valg til revisor.
På valg er: Mogens Exner.

Genvalg.

8.
Eventuelt.
– Christian undersøger muligheder for foreningskonto.
– Forslag om kursus i knob og splejs og VHF praktik.
– Forslag om fælles-billede til Gunnar.
– Der efterlyses indlæg til hjemmesiden samt billeder til FB og andre medier.
– Det ønskes at information og oplysninger sendes både på mail og FB.
– Det henstilles til at man sørger for opdatering af mailadresser samt tlf. nr. og adresse.
– Det oplyses at ingen har modsat sig offentliggørelse af billeder på FB.
– Der bringes en hilsen fra Gunnar samt fremføres et ønske om undervisning i astronomisk navigation og Y3.

Bestyrelsen arbejder videre.

Afslutning.
Formanden takker for god ro og orden.